Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Åpenhetsloven

CSR og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter lokalisert i Norge eller som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor landet og gjelder derfor Avarn Security Group Holding AS med datterselskaper. Loven skal fremme virksomheters arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter gjennom krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelse for disse.

Her kan du lese mer om hvordan Avarn Security Group Holding AS med datterselskaper sikrer at vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller.

Vi er en del av samfunnets infrastruktur, og vi tar dette ansvaret på alvor. Vi skal være en sentral aktør og en pådriver i sikkerhetsbransjen for å øke profesjonaliteten og omdømmet i bransjen, og gjennom dette arbeidet bidra til økt bærekraft.  

Vår forretningsfilosofi er bygget på et sett med kjerneverdier som er grunnlaget for selskapets utvikling og suksess. Våre verdier er Samarbeid, Pålitelighet, Handlekraft og Engasjement. 

 • Våre aktiviteter skal på ingen måte komme i konflikt med internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner. 
 • Vi vil utføre vårt arbeid med respekt for- og med hensyn til miljøet. 
 • Vi er en samfunnsengasjert virksomhet, og skal være en aktiv medspiller innen den samfunnsdebatten som berører våre virksomheter.
 • Vi er forpliktet til å ha en høy etisk standard i all vår virksomhet for å sikre en høy grad av integritet hos våre ansatte og hos selskapet. 
 • Vi tar sterk avstand fra enhver form for korrupsjon og bestikkelser.  
 • Vi setter høye krav til våre leverandører basert på vårt eget etiske fundament. 
 • Vi forholder oss fullt ut til alle relevante nasjonale og internasjonale lover og vi skal utøve vårt virke i samsvar med lokale retningslinjer og reguleringer, inkludert det som er bransjespesifikt. 
 • Vi respekterer de fire grunnleggende prinsippene for ansettelsesforhold; frihet til å organisere seg, retten til kollektive forhandlinger, frihet til å velge om man vil være ansatt uten bruk av tvang eller barnearbeid, og at ingen ansatte skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, farge, etnisitet, kultur, religion, seksuell legning eller funksjonshemming. 
 • Hos oss skal det være reell likestilling. Vi ønsker også et stort mangfold blant våre ansatte. 

 Vi er forpliktet til følgende aktiviteter: 

 • Utføre arbeid i henhold til denne policy og vårt etiske fundament (Code of Conduct) 
 • Varsle om kritikkverdige forhold 
 • Bidra til en bærekraftig utvikling 
 • Leverandørvurdering basert på vårt etiske fundament (Code of Conduct) 
 • Samsvarsvurdering mot internasjonale og nasjonale lover og forskrifter 

Avarn Security Group Holding AS med datterselskaper har hovedkontor i Oslo og leverer sikkerhetstjenester i hele landet. Vi er organisert i hovedforretningsområder som leverer manuelle sikkerhetstjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, alarm og alarmstasjonstjenester, verdihåndtering og sikkerhetstjenester til luftfart. I tillegg kommer administrative funksjoner som HR, kvalitet, sikkerhet, salg, marked, regnskap og finans.

Forretningsområdene rapporterer til Administrerende direktør som rapporterer til Konsernsjef og styret.

Vi har forankret en god rapporteringskultur i selskapet og alle ansatte har tilgang til et eget rapporteringssystem der man kan melde inn alt av saker. Ansatte kan i tillegg benytte nettverket av tillitsvalgte og verneombud ved behov.

Vi har også et konfidensielt rapporteringssystem som er tilgjengelig for ansatte og alle andre som måtte ønske å benytte det via nettsidene våre. Varsler som sendes inn via dette systemet varsles til Direktør HR. Man kan velge å være helt anonym ved varsling.

Avarn Security Group Holding AS med datterselskaper kjøper årlig inn varer og tjenester for ca. 850 MNOK. Viktige direkte innkjøpskategorier er arbeidsklær, elektronikk for videresalg og IT-utstyr. Majoriteten av våre leverandører er fra Norge og Vest-Europa. Vi har et kontinuerlig søkelys på å samarbeide med få og større leverandører for å sikre god oppfølging av hvilken påvirkning leverandørkjeden har.

Vår forpliktelse til å ivareta menneskerettighetene og å utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i arbeidet med leverandørene, bygger på vår overordnede policy for bærekraft, og er integrert i interne retningslinjer for innkjøp. Leverandører fra bransjer eller land med høyere risiko for blant annet menneskerettighetsbrudd gjennomgår en mer dyptgående analyse. Vår største mulighet til påvirkning er gjennom arbeid med våre direkte leverandører. Dette gjøres hovedsakelig gjennom Worldfavor-plattformen der leverandørene gis en score basert på besvarelsene de sender inn. På bakgrunn av kriteriene vi har valgt ut har vi identifisert 58 leverandører som er gjenstand for kartlegging. Ved publisering av rapporten er det ikke gjort noen funn, men rapporten vil bli oppdatert ved behov.

Vi har valgt ut følgende områder for oppfølging:

 • Forretningsetikk og ledelse
 • Bærekraftig tilnærming til innkjøp
 • Mangfold og ikke-diskriminering
 • Menneskerettigheter og arbeidsstandarder
 • Miljøpraksis
 • Anti-korrupsjon
 • Klimaendring
 • Ansettelsepraksis
 • Helse, sikkerhet og velvære
 • Produkt- og tjenestekvalitet
 • Science Based Target initiative (SBTi)
 • Tilnærming til bærekraft

Hvilke tiltak som igangsettes er basert på en vurdering av risiko og alvorlighetsgrad. Dette vil kunne medføre avvikling av samarbeidet, i andre tilfeller kan det være ønskelig å utvikle samarbeidet ved å stille krav for å redusere risikoen.

Aktsomhetsvurderingene våre tilsier at virksomhetene våre har en begrenset risiko for negative konsekvenser knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og for anstendige arbeidsforhold knyttet til vårt daglige virke. Vi har felles HR-tjenester for alle selskapene og er bundet av tariffavtaler innenfor hele virksomheten som praktiseres for alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning.

Det er likevel slik at vi ikke kan utelukke risiko for mulig negativ påvirkning knyttet til våre innkjøp og da spesielt knyttet til arbeidsklær, elektronikk og IT-utstyr. I tillegg til oppfølging av våre leverandører gjenbruker vi arbeidstøy i så stor grad som mulig og vi har utviklet digitale løsninger som følger elektroniske komponenter i hele sin levetid. Vi har avtaler på plass som sikrer en trygg og miljøvennlig avhending av utstyr når det har nådd sin levetid.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber med dette kan du ta kontakt via kontaktskjema på https://www.skan-kontroll.no/