Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. All behandling av personopplysninger er i henhold til gjeldende lovverk. 

Skan-kontroll er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen. Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice via firmapost@skan-kontroll.no, eller på telefon 07526. Kundeservice kan også formidle henvendelser til vårt personvernombud; dataprotection@avarnsecurity.com

Hvordan Skan-kontroll håndterer personvern

 
Grunnleggende prinsipper

Skan-kontroll behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • Skan-kontroll skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • Du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende.
 • Skan-kontroll skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor i verden de blir behandlet.
 • Skan-kontroll skal bygge godt personvern inn i våre tjenester når tjenestene designes og utvikles.

 Når vi behandler opplysninger om deg
Skan-kontrolll behandler personopplysninger om deg når:

 • det er inngått avtale med deg om levering av en tjeneste, og behandlingen er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten,
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg, eller når
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.

Skan-kontroll vil også kunne behandle personopplysninger om deg med grunnlag i en berettiget interesse, herunder:

 • for å forbedre vår kundepleie for å gi deg bedre brukeropplevelser,
 • for å ivareta informasjonssikkerheten,
 •  for å utvikle og markedsføre våre tjenester,


Opplysninger som normalt behandles

Hvilke opplysninger som blir behandlet avhenger av hvilke tjenester du har inngått avtale om levering av, eller som du faktisk benytter. Dine persondata behandles likt, uavhengig av om du er representant for en kunde, samarbeidspartner, leverandør eller annen aktør av kommersiell eller ikke kommersiell art, eller som personkunde av våre tjenester eller besøkende på noen av våre hjemmesider.

Skan-kontroll vil kunne behandle følgende personopplysninger:

 1. Ditt navn, telefonnummer, fødselsdato, epostadresse, postadresse i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester.
 2. Fødselsnummer kan for enkelte tjenester bli behandlet
 3. Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester.
 4. Betalingsinformasjon som informasjon om kredittkort, din kredittverdighet og øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 5. Informasjon om din kundekonto og vår kommunikasjon med deg.
 6. Fakturainformasjon.
 7. Anleggsadresse.
 8. Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, som for eksempel tidspunkt og varighet for bruk av en applikasjon eller tjeneste og eventuelle kostnader knyttet til bruken.   
 9. Informasjon om hvor du befinner deg når du bruker en lokasjonsbasert tjeneste fra Nokas, som for eksempel når du bruker en lokasjons-app fra Nokas på din mobiltelefon, eller ved alarmoverføring eller ITV overføring.

 10. Informasjon som du legger igjen når du besøker våre hjemmesider og/eller bruker noen av våre tjenester. 
  Slik informasjon kan omfatte: 

-IP-adresser, 
-oversikt over når, hvor og hvordan du benyttet tjenesten(e), 
-når du besøkte nettsiden samt informasjon om hvilke nettsider som førte deg til våre -hjemmesider og hvilke av våre sider du besøkte. 

-Eventuelle Biometriske data, fingeravtrykk, scan av retina, hodefasong o.l. der dette kreves for autentisering eller bruk av tjenester.

Formålet med behandlingen av personopplysningene
Skan-kontroll vil behandle personopplysningene som nevnt over for følgende formål:

 •  identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • levere avtalt tjeneste,
 • forbedre og utvikle tjenestene,
 • administrere din kundekonto,
 • yte og forbedre vår kundeservice,
 • utføre kredittsjekk,
 • kommunisere med deg,
 • koble dine tjenester sammen med andres tjenester om du ber om dette, som for eksempel kopling mot spesifikke applikasjoner. Om du ber om slik kobling vil vi behandle
  opplysninger som er nødvendig for å integrere våre tjenester med den aktuelle partens tjenester,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • klagebehandling,  
 • forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av tjenester,
 • lage kunde-/bruksprofil for å tilby personlig innhold, produkter og tjenester,
 • analysere bruken av våre systemer og våre tjenester for å identifisere trender/mønster og for å samarbeide med andre om utvikling av nye tjenester,
 • gi deg informasjon om produkter og tjenester basert på dine preferanser og interesser,
 • markedsføring, samt for å
 • granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale.

 

Opplysninger som hentes fra eksterne kilder
Skan-kontroll vil i noen tilfeller kunne innhente personopplysninger fra eksterne kilder. Slike eksterne kilder kan være:

 • Selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame- /annonsenettverk, analyseselskap, og selskaper som leverer bakgrunnssjekk.
 • Folkeregisteret og andre offentlige tjenester.
 • Opplysninger som vi mottar kan være:
 • kredittinformasjon og kredittvurderinger og –beslutninger,
 • opplysninger som vi trenger for å autentisere deg som riktig bruker av systemer, samt
 • annen informasjon, som for eksempel demografisk informasjon og informasjon for å kunne yte deg spesielt tilrettelagte tjenester.

Hvem vi deler opplysningene din med
Skan-kontroll vil kunne dele opplysninger om deg med andre selskap i Nokas-gruppen eller med tredjeparter som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med, som utfører oppdrag (behandler data) på våre vegne.
 • Andre som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel applikasjonstjenester.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av selskapet.
 • Kredittsjekk- og innkrevingsselskaper.
 • Offentlige myndigheter.

Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som Skan-kontroll er pålagt å utlevere, er utenfor Skan-kontroll sin kontroll.


Overføring av personopplysninger 
Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale.

Alle data som Skan-kontroll behandler lagres innenfor EU/EØS.

Ved eventuell fremtidig overføring ut av EU/EØS-området skal dette skje i henhold til EUs Privacy Shield Framework, EUs standardavtaler for overføring til tredjeland eller annet akseptert og spesifikt angitt grunnlag for overføring til slik tredjeland.


Hvordan vi beskytter personopplysningene vi behandler om deg
Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og mekanismer, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell.

Som eksempler på sikkerhetsmekanismer nevnes:

Når du logger deg inn på din konto med ditt telefonnummer eller brukernavn og passord vil alle opplysningene være krypterte ved bruk av krypteringsprotokoll som for eksempel “Transport Layer Security TLS) og “Secure Socket Layer (SSL). Vi bruker disse protokollene på alle nettsider hvor vi behandler opplysninger om deg. 

 • Har ditt brukernavn og passord vært inaktivt over noe tid, logger vi deg automatisk ut av kontoen for å beskytte opplysningene om deg. 
 • Ved bruk av databehandlere sikrer vi at tilsvarende eller sterkere sikkerhetsmekanismer benyttes. 
 • I utviklingen av våre tjenester og produkter bygger vi inn personvern og beskyttelse av opplysningene om deg.  
 • Vi utfører personvernanalyser for å avdekke og begrense eventuelle konsekvenser ved behandlingen av opplysninger knyttet til deg.

 Hvor lenge behandler vi opplysninger om deg
Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

 

Dine rettigheter

 • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss. 
 • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte vår kundeservice, eller, der vi har systemstøtten på plass, korrigere disse selv i din kundeportal.
 • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg 
  • når du ikke lenger har et kundeforhold til Nokas eller 
  • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene
 • du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 
 • Begrensing: Du kan be om at behandlingen av data skal begrenses til spesifikke formål, for eksempel til å oppfylle løpende avtale, men ikke til markedsføring.
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få overført ditt avtaleforhold til en annen tilbyder.
  Du kan også få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg. 

Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.  

 Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldene, vennligst kontakt vår kundeservice firmapost@skan-kontroll.no eller telefon: 07526. Dersom du mener Skan-kontroll ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet.